Kompas K@riery

KOMPAS K@RIERY

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim

STAŻ ZAWODOWY

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy

 

Celem projektu jest dostosowanie doświadczenia zawodowego do potrzeb dolnośląskich pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wśród 70 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w ramach w kompleksowego programu aktywizacji zawodowej do 30.06.2018.

Celem szczegółowym projektu jest zmiana statusu na rynku pracy z pozostających bez zatrudnienia na osoby pracujące/prowadzące własną działalność gospodarczą.

Czas trwania projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018 r.

Rekrutacja: trwa do 31-01-2018 r.

Projekt skierowany jest do osób:

 1. mieszkających na obszarze jednego z powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego lub ząbkowickiego;
 2. w wieku powyżej 30 r.ż. należących do jednej z niżej wskazanych grup:
 3. pozostające bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana lub nie zarejestrowana w PUP);
 4. bierne zawodowo;
 5. znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: płeć żeńska, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoba w wieku 50+;
 6. osoby nie posiadające statusu rolnika posiadającego gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych.
 7. zamierzające uczestniczyć w stażu zawodowym oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w branży ICT.

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie:

 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby powyżej 50 r.ż.

Uczestnik projektu otrzyma:

 • profesjonalne poradnictwo zawodowe, w tym analizę potrzeb i możliwości zawodowych oraz określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
 • 4-miesięczny staż zawodowy pod opieką opiekuna stażu;
 • stypendium stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na staż;
 • zaświadczenie po ukończeniu stażu;
 • opiekę pośrednika pracy przez cały czas trwania projektu.

W ramach projektu oferujemy staże zawodowe w branży ICT (informacyjno-komunikacyjnej).

Przykładowe stanowiska stażowe:

 • Specjalista IT,
 • Informatyk/programista,
 • Projektanci i administratorzy baz danych,
 • Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów,
 • Specjaliści ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych,
 • Analitycy systemów komputerowych,
 • Kierownicy ds. technologii informatycznych i telekomunikacyjnych,
 • Administratorzy systemów komputerowych,
 • Programiści aplikacji.

Etapy rekrutacji i realizacji wsparcia (liczba dostępnych miejsc: 70):

 • zgłoszenie do projektu – złożenie formularza;
 • spotkanie z doradcą zawodowym;
 • identyfikacja potrzeb zawodowych;
 • zaświadczenie o odbytym stażu
 • staż zawodowy (4 miesiące);
 • profesjonalne pośrednictwo pracy.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i chcesz wziąć udział w projekcie lub masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

 

Dane adresowe:

ul. M. Reja 16A
Wrocław 50-354

tel. +48 512 053 309

e-mail: kompas@siecinnowacji.org

Kontakt do rekruterów:

+48 882 345 822

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. ankieta predyspozycji zawodowych
 2. zwrot kosztów dojazdu na staż
 3. Umowa uczestnictwa w projekcie.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa z dnia 05 12 2017
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 6. Formularz zgłoszeniowy
 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Kompas Kariery

Zestawienie zawodów branży

 

Wartość projektu: 811 906,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 771 310,70 zł